Splošni prodajni pogoji podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o.

1. Pojmi

1.1 LESTRO-LEDINEK d.o.o., v nadaljevanju prodajalec, ki sklene prodajno pogodbo ali sprejme naročilo kupca.

1.2 Kupec – gospodarska družba, podjetnik ali druga pravna ali fizična oseba, ki naroči proizvod ali storitev. V tem dokumentu se uporablja enoten izraz proizvod, ki velja tudi za storitve.

1.3 SPP – Splošni prodajni pogoji LESTRO-LEDINEK d.o.o.

1.4 Prodajna pogodba ali naročilo – vsaka pogodba ali naročilo, ki ureja prodajo proizvodov ali storitev, ki jo skleneta prodajalec in kupec, vključno s SPP,  v kolikor niso izrecno izključeni. Za potrebe SPP, izraz prodajna pogodba vključuje tudi izraz naročilo in obratno, naročilo vključuje tudi izraz prodajna pogodba.

1.5 Naročilo je pisni dokument kupca, ki opredeljuje pogoje dobave proizvodov ali storitev (naziv izdelka, količino, ceno, pariteto, plačilne pogoje, datum dobave, lokacijo).

1.6 Dobava – dobava je dostava oz. izročitev proizvodov ali storitev kupcu v skladu s pisno pogodbo med prodajalcem in kupcem.

1.7 Kraj dobave – kraj dobave je lokacija, na kateri mora prodajalec izročiti proizvod kupcu.

2. Splošno

2.1. SPP določajo izključno podlago za vse ponudbe, naročila in prodajne pogodbe za dobavo proizvodov ali storitev podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o.

2.2. Drugačni pogoji od SPP veljajo le, če so bili pisno potrjeni s strani podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o.

2.3. Drugačni prodajni pogoji, ki jih kupec navede na svojem naročilu, veljajo le v primeru, ko jih LESTRO-LEDINEK d.o.o. pisno potrdi.

2.4. Za pisno potrditev se šteje potrditev po pošti ali elektronski pošti.

2.5. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz SPP podjetja LESTRO- LEDINEK d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh pogojev.

2.6. SPP veljajo do preklica ali spremembe, ki bo objavljena na spletni strani podjetja LESTRO- LEDINEK d.o.o.

3. Ponudbe in naročila

3.1. Ponudba podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o. je veljavna v roku, navedenem na vsaki posamezni ponudbi. Rok začne teči z dnem oddaje ponudbe.

3.2. Kot potrditev naročila se šteje prejem pisnega naročila kupca v skladu s ponudbo, poslanega po pošti ali elektronski pošti. 

3.3. Ponudba in pripadajoče priloge so poslovna skrivnost in se brez pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

4. Cene in plačilni pogoji

4.1. Dogovorjene cene so neto cene. Če ni drugače določeno veljajo vse cene EXW Hoče, brez zavarovanja in drugih dodatnih stroškov, dobavljeno na lokaciji podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o., nenatovorjeno. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in se obračuna ločeno. Stroški pošiljanja oziroma prevozov niso vključeni v ceno in se obračunajo ločeno.

4.2. Plačilni pogoji so določeni v vsaki posamezni ponudbi posebej. 

4.3. V primeru zamude plačila prodajalec zaračunava zakonske zamudne obresti.

4.4. Prodajalec si v primeru, da kupec zamuja s plačilom enega obroka več kot 15 dni ali dveh obrokov več kot 8 dni, pridržuje pravico, da brez dodatnega roka odstopi od pogodbe ter zahteva povračilo škode, ki mu je s tem nastala.

4.5. Če kupec zamuja s plačilom enega obroka več kot 15 dni ali dveh obrokov več kot 8 dni, zapadejo v plačilo vsi obroki.

5. Dobavni rok

5.1. Dobavni rok začne teči v primeru, ko je po ponudbi določena obveznost plačila po predračunu, delno ali v celoti, s plačilom le-tega, sicer pa z dnem, ko podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. prejme pisno naročilo v skladu s ponudbo, poslano po pošti ali elektronski pošti. V primeru, da se tehnične podrobnosti ali finančni pogoji po navedenem dodatno spremenijo ali uskladijo, se dobavni rok temu ustrezno podaljša in začne teči s potrditvijo sprememb oziroma podrobnosti s strani obeh strank.

5.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem oz. ko je blago dostavljeno kupcu.

5.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

5.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija proizvoda ipd.) in v primeru dokumentirane višje sile, ter zamude s strani dobaviteljev surovin, in objektivnih vzrokov na katere podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. nima vpliva.

5.5. V primeru, če kupec ne prevzame skladno s pogodbo oz. naročilom pripravljenega proizvoda v dogovorjenemu roku skladno s pogodbo ali naročilom, je podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. upravičeno, zahtevati izpolnitev pogodbe ali naročila s strani kupca.

5.6. Podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. ima v primeru zamude kupca pri prevzemu proizvoda za vsak izpolnjen koledarski teden pravico zaračunati ležarino v višini 3% od zneska naročila. Kupec ima pravico iz objektivnih razlogov zaprositi za podaljšanje roka prevzema proizvoda pod pogojem, da prošnja za podaljšanje prispe vsaj 1 teden pred dogovorjenim rokom za prevzem proizvoda. V času zamude pri prevzemu proizvoda na strani kupca ali podaljšanja roka prevzema na prošnjo kupca, preide nevarnost naključnega uničenja na kupca z dnem roka za prevzem proizvoda.

6. Odprema in dostava blaga ter prehod tveganja

6.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme proizvoda veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice INCOTERMS 2020.

6.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo proizvoda je v kolikor ni drugače dogovorjeno na sedežu podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o., v Hočah.

6.3. Dobave podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o. veljajo za izpolnjene: 

6.3.1. Pri dobavi EXW HOČE LESTRO-LEDINEK d.o.o., Hoče z obvestilom kupcu, da je proizvod razpoložljiv za dobavo

6.3.2. Pri dobavi s prevzemom proizvoda – s prevzemom proizvoda s strani osebe / podjetja, ki izvaja transport

6.4. Proizvod, pripravljen za osebni prevzem mora kupec prevzeti v roku 5 delovnih dni od prejetja obvestila, da je proizvod pripravljen na prevzem.

6.5. Morebitni tehnični prevzem proizvoda, to je sam postopek, kraj, ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen najkasneje 2 tedna pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema proizvoda, kot je bilo dogovorjeno, lahko prodajalec proizvod na stroške in na tveganje kupca pošlje ali uskladišči.

7. Stroški pošiljanja in transporta

7.1. Če ni drugače definirano, so stroški pošiljanja, transporta in pakiranja strošek kupca, uporablja se pariteta EXW HOČE.

8. Lastniski pridržek

8.1. Nad dobavljenimi proizvodi si pridržujemo lastninsko pravico do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim proizvodom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

8.2. Kupec pred popolnim poplačilom kupnine nima pravice prodati proizvodov naprej tretji osebi, jih obremeniti ali oddati brez soglasja v uporabo tretji osebi.

8.3. Vsa tveganja, ne glede na lastninski pridržek, od prevzema proizvoda oz. dostave dalje, nosi kupec.

8.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim proizvodom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

8.5. Prodajalec ima, za čas do popolnega poplačila s strani kupca pravico zavarovati proizvod proti kraji, požaru, poškodbam, vodi in drugim tveganjem na račun kupca. Razen v primeru, ko kupec dokaže prodajalcu da je sam sklenil zavarovanje ter vinkuliral zavarovalno polico v korist prodajalca za poplačilo kupnine.

8.6. Prodajalec si v primeru, da kupec prevzame opremo v posest pred poplačilom celotne kupnine pridrži pravico, da vidno označi predmet prodaje kot svojo last (z napisi, nalepkami), pri čemer se kupec zaveže, da takšnih označb ne bo odstranil do poplačila celotne kupnine.

9. Garancija

9.1. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega proizvoda pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu proizvoda.

9.2. V primeru predhodnega tehničnega prevzema proizvoda kupec ni upravičen do naknadne reklamacije proizvoda.

9.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 3 mesece od prevzema proizvoda.

9.4. Kupec mora v primeru naše zahteve, takoj vrniti ali prenehati uporabljati reklamirani proizvod zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. O prekinitvi ali omejitvi uporabe se lahko kupec in podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. dogovorita tudi drugače. Če kupec ne upošteva navodil prodajalca izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

9.5. Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam proizvod, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja s proizvodom ali v nasprotju s karakteristikami in priporočili proizvajalca.

9.6. Vsi zahtevki za uveljavljanje garancije morajo biti pisni, kot so merilno poročilo, prevzemni zapisnik ipd. z razvidnimi podatki o vrsti reklamacije in potrebnimi podatki za identifikacijo proizvoda oz. storitve. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti strokovnjak prodajalca na mestu okvare.

9.7. Podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. v nobenem primeru ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

10. Intelektualna lastnina

10.1 Načrti, skice in drugi tehnični dokumenti, prav tako kot katalogi z vzorci, prospekti,        slike, spletne informacije in podobni dokumenti, ostajajo intelektualna lastnina podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o. oziroma njegovih dobaviteljev in so zaščiteni z zakonskimi predpisi glede razmnoževanja, ponarejanja in uporabe v konkurenčne namene. Kupec uporablja rešitve podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o. izključno za vnaprej dogovorjen namen. Uporaba rešitev, ki presegajo okvir dogovorov, mora biti pisno dogovorjena. Koncepti, strategije in sistemi, ki jih je razvilo podjetje LESTRO-LEDINEK d.o.o. so izdelani izključno samo za uporabo ene pravne osebe. Uporaba rešitev podjetja LESTRO-LEDINEK d.o.o. s strani pridruženih in povezanih podjetij mora biti posebej dogovorjena s pogodbo.

11. Reševanje sporov

11.1. Za morebitne spore iz naslova poslovnega sodelovanja med prodajalcem in kupcem je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru, na območju katerega ima prodajalec sedež. Pri presoji spora se uporablja slovensko pravo in slovenski izvirnik SPP.

11.2. Ti SPP veljajo do njihove spremembe.  Kupec je zavezan, da sam spremlja / preverja spremembe na spletni strani www.ledinek.com.

11.3. Ti SPP so napisani v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru nejasnosti / neskladnosti prevlada slovenski jezik.

V Hočah, 25.01.2024
LESTRO-LEDINEK d.o.o., Hoče


Obiskali ste stran LESTRO-LEDINEK.

Ali želite ostati ali nadaljevati na LEDINEK ENGINEERING?